Skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet

> Lesetid: 3 minutter <

Miljødirektoratet har i 2021 fordelt 24 millioner kroner til 80 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet.

– Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort, og vi er glade for å kunne dele ut mer penger enn i fjor, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år var det 180 søknader på totalt 63 millioner kroner.

Skal åpne bekker, hindre at vann gror igjen og redusere effekten av menneskelig aktivitet

Noen av prosjektene som har fått tilskudd skal åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk og hindre at vann gror igjen av planter. Andre skal redusere effektene av menneskelig aktivitet, som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

Et av prosjektene som har fått støtte i år er erosjonssikring i Årvikelva i Tysvær i Rogaland. Erosjonssikringen skal bedre leveforholdene for elvemusling i elva.

Gaula, Orkla og Verdalselva i Trøndelag er definert som nasjonale laksevassdrag, og renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Disse elvene er sikret vern mot nye tiltak og akti­viteter som kan være til ytterligere skade for villaksen. Tiltakene er eksempelvis med på å begrense erosjon og nedslamming av fiskens gyteområder. Det er et stort engasjement blant grunneiere, fiskere, lokallag og foreninger. Tiltakene har et stort potensiale for verdiskaping. 

Restaurering og miljøforbedrende tiltak for å bedre miljøtilstanden i vann blir prioritert i tildelingen av midler.

Neste mulighet for å søke tilskudd er i 2022. Miljødirektoratet åpner for søknader ca. 1. november 2021, og søknadsfristen er 15. januar 2022.

Prosjekter som har fått 100.000 kroner eller mer:

Nasjonalt

 • Vassdragsrestaurering 850.000
 • Medvirkning og mobilisering 450.000

Agder

 • Fellesprosjekt vannmiljøtiltak sjøørretbekker Agder 1.060.000

Innlandet

 • Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv 3.245.000
 • Biotoptiltak i nedre deler av Flagstadelva 100.000


Møre og Romsdal

 • Isgang og flom-effekt på laksens gyteområder 271.500
 • Kartlegging og tiltak i vassdrag i Aure 190.000
 • Kunnskapsstatus fisk og elvemusling Oppdølvassdrag 123.200
 • Vurdering av tiltak – Pollen 120.000
 • Habitatkartlegging og tiltaksplan for Innfjordelva 100.000

Nordland

 • Restaurering og reetablering av Blokkenvassdraget 1.729.790
 • Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy 320.000

Oslo

 • Utredning: Organiseringsmodell for Alna 350.000
 • Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensning 230.000
 • Habitattiltak i Alna 100.000

Rogaland

 • Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 3: 780.000
 • Renseparker på Jæren 578.000
 • Fysiske tiltak i Dalabekken, nedre del 500.000
 • Tiltaksgjennomføring sjøørretbekker i Vindafjord 400.000
 • Habitatforbedrende tiltak Skjoldafjorden 2021: 350.000
 • Sjøørretprosjektet i Karmøy 265.000
 • iotopfobedrende tiltak i Dirdalselva 246.873
 • Tiltaksplan for Litlåna i Hellelandsvassdraget 200.000
 • Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområde 200.000
 • Helhetlig tiltaksplan for Sokndalselva 200.000
 • Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag – Årvikelva 200.000
 • Helhetlig tiltaksplan for Orrevassdraget 200.000
 • Restaurering av Varhaugselvene 175.000
 • Restaurering av Gjesdalbekken, Figgjovassdraget 131.682
 • Utredning for restaureringstiltak i Storåna 100.000

Troms og Finnmark

 • Kultiveringstiltak Rollneselva Rolla 197.000

Trøndelag

 • Utbedre elveløp Dragelva 560.000
 • Restaurering av Skauga trinn 2 – del 2: 446.667
 • Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i Orkla 400.000
 • Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim 284.700
 • Utredning av elvemuslingrekruttering, Nidelva 205.408
 • Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021: 176.100
 • Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga. 160.420
 • Gytegrus i Gaula VO 2021: 100.000

Vestfold og Telemark

 • Utredning av restaureringstiltak i Farriselva 550.000
 • Vurdering av kantvegetasjonens bredde 172.000
 • Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021: 160.000
 • Styrking av sjøørret som del av Vannforskriftsarbe 119.000
 • Styrking av sjøørret som del av Vannforskriftsarbeidet 114.500

Vestland

 • Habitattiltak Nausta 370.000
 • Forprosjekt flaum og miljøtiltak Stryneelva 350.000
 • Habitatkartlegging og tiltak sjøaure Sunnhordland 350.000
 • Habitatkartlegging og tiltak for sjøaure Hardanger 350.000
 • Habitattiltak i Nærøydalselvi 300.000
 • Kartlegging av sjøaure i Alver kommune 250.000

Viken

Beplantning av bekkekant 400.000
Treplanting og miljøtiltak i Hølenvassdraget 370.000
Etablere fiskeomløp til Lysjøen 315.000
Restaureringstiltak i sjøørretbekker 300.000
Etablering av fiskepassasje til Store Vikka 295.000
Restaureringsplan for Ørsjøen og Ørelva 250.000
Estimering av tapt produksjonsareal 200.000
Utredning av restaurering i Brandstorpbekken 200.000
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområ 197.000
Etablere fiskeomløp til Honsjøen 185.400
Kjelle landbruksforskning 100.000

Fakta: Tilskudd til lokale vannmiljøtiltak

 • Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften. Vi skal beskytte ferskvann og kystvann mot forringelse. I tillegg skal vi forbedre og gjenopprette god miljøtilstand i vann.
 • Målgruppen for ordningen er kommuner, interkommunale prosjekter, vannområdeutvalg, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Prosjekter som har overføringsverdi til andre blir høyt prioritert. (fakta: Miljødirektoratet)
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →