Åpner for elsykler i Jotunheimen. Overvåker syklistene med automatiske tellere og Strava-appen.

> Lesetid: 2 minutter <

To veier i Jotunheimen nasjonalpark åpnes for elsykler. Målet er at dette skal gi grunnlag for å vurdere bruken av elsykler i verneområder.

I dag er elsykling regnet som motorisert ferdsel etter regelverket, og er som regel forbudt i verneområdene i Norge. Dette gjelder også på veier og turveier, også når hjelpemotoren er slått av.

Fra i år er det imidlertid åpnet for elsykling på to veier i Jotunheimen. Den ene er veien inn til Glitterheim fra nasjonalparkgrensen i Veodalen, og den andre er Koldedalsvegen i Utladalen landskapsvernområde, melder Miljødirektoratet.

Overvåkingen i Jotunheimen vil gi oss viktig grunnlag for å vurdere hvordan elsykling påvirker omfanget av ferdsel i verneområder

Miljødirektør Ellen Hambro

Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret vil undersøke om dette påvirker bruken av området. De skal overvåke Glitterheimsveien i Jotunheimen.

Norsk Institutt for Naturforskning (Nina) har fått oppdraget.

– Målingene Nina gjennomfører skal til sammen peke på både positive og negative effekter av elsykling i Jotunheimen nasjonalpark, sier prosjektleder Vegard Gundersen i Nina.

– Spørreundersøkelse, observasjoner, automatiske tellere og data fra Strava-appen skal gi oss grundige svar på en rekke spørsmål knyttet til turen de besøkende er på, og hvordan de besøkende påvirker hverandre og naturen, sier Gundersen.

Verneområdene våre bidrar til å ivareta viktig naturmangfold i Norge, og hensynet til naturen veier tungt når det kommer til hva som er lov og ikke lov i disse områdene.

Derfor er det viktig å vurdere om åpningen for elsykler har påvirkning på naturen og dyrelivet som verneområdene skal ivareta, for eksempel ved at områder som tidligere har vært lite besøkt får en stor økning i ferdsel.

– Med elsykkel vil det bli enklere å komme seg lenger inn i verneområdene enn tidligere. Nå vil vi undersøke om åpningen for elsykkel påvirker hvor i området folk drar, og om ferdselen i verneområdet øker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fakta: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Utrdag fra motorferdselloven. Hele kan leses på Lovdata.

§ 1.(formål): Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

§ 3.(forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag): I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

§ 7.(myndighet for departementet til å gi særlige bestemmelser for viktige natur- og friluftsområder og til begrensning av kommunens myndighet etter §§ 5 og og statsforvalterens myndighet etter § 5): Departementet kan gi nærmere regler om kommunens bruk av myndigheten etter §§ 5 og og kan fastsette at det ikke skal kunne gis tillatelse til visse former for motorferdsel eller visse bruksformål. Departementet kan gi nærmere regler om statsforvalterens bruk av myndigheten etter § 5. Departementet kan for særlig verdifulle natur- og friluftsområder ved forskrift forby eller gi nærmere bestemmelser for motorferdsel som ikke er tillatt etter § 4 første ledd, herunder også for motorferdsel på privat veg.

§ 12 b.(overtredelsesgebyr): Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis føreren ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →