Stadig mer hjort. Kan elgen forsvinne?

> Lesetid: 3 minutter <

Hjorten blir stadig mer utbredt. Samtidig går elgbestanden ned i store deler av landet. 

Utfordringene er mange i forvaltningen av hjortevilt.

– I hovedsak er det vi mennesker som styrer bestandsutviklingen, gjennom jakta, sier seniorforsker Erling J. Solberg i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Det blir færre elg fordi vi skyter mer enn den årlige bestandstilveksten, mens det stort sett har vært motsatt for hjorten.

Seniorforsker Erling J. Solberg i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Varmere klima

Samtidig tror NINA klimaendringer vil påvirke hjorteviltet. Et varmere klima favoriserer hjorten. Elgen er tilpasset et miljø med mye snø og kalde vintre, mens hjorten har sine røtter lenger sør.

– I løpet av de siste 30-40 årene er det blitt stadig varmere, og vi spekulerer i om klimaendringene har redusert bæreevnen for elg i de sørlige delene av landet.

– Hvis denne trenden fortsetter kan det til slutt bli vanskelig for elgen å overleve i disse områdene, forklarer Solberg.

Parasitter og sykdommer

Elgen er dyktig til å håndtere kalde og snørike vintre, men liker høy temperatur dårlig. Det skyldes delvis at den må bruke mer energi på å kvitte seg med overskuddsvarme når temperaturen er høy, og delvis at næringsverdien i beiteplantene synker når sommertemperaturene øker.

Elgen er også mer utsatt for parasitter og sykdommer i et varmere klima. For hjorten er det delvis motsatt.

Den beiter mest på planter som vokser nær bakken og mindre på busker og trær som elgen gjør.

Hjorten trives derfor bedre under de mildere og snøfattige vintrene vi er blitt vant med de siste årene.

Dette kan også medvirke til at hjorten nå brer seg til stadig nye områder. Selv om antall felte hjort har økt kraftig, mener forskerne at det fortsatt blir skutt for få.

Skyter flere dyr

Aldri før er det registrert skutt så mange hjortevilt (elg, hjort, villrein og rådyr) som de siste tre årene. Årsaken er den kraftige økningen i antall felte hjort, mens antallet felte elg synker.

I fjor ble det felt snaut 30.000 elg og drøyt 50.000 hjort. På landsbasis har antall felte hjort økt med hele 24 prosent siste fem år viser rapporten fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt.

Vekten går ned

Nedgangen i antallet felte elg de siste fem årene skyldes hovedsakelig bestandsreduksjon på Østlandet og i Trøndelag, mens bestandene i nord og lengst i sør har holdt seg mer stabile.

Samtidig fortsetter den negative trenden i elgens slaktevekter og produktivitet over det meste av landet.

Størst nedgang er det i de to sørlige overvåkingsområdene for elg, der slaktevektene har sunket mye siden overvåkingen startet i 1991.

Det har vist seg vanskelig å snu denne negative trenden, til tross for betydelig bestandsreduksjon.

En mulig medvirkende årsak er at bestandenes bæreevne er redusert. Bæreevnen angir antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. Denne kan endres over tid, for eksempel som følge av klimaendringer, økte menneskelige forstyrrelser eller endringer i mattilbudet som er relatert til skogbruket.

Sterk overbeiting kan også føre til langvarig reduksjon i plantenes evne til å produsere nytt beite. Å snu en slik situasjon er en krevende prosess.

Ikke et skadedyr

– Vi må få kontroll over utviklingen til hjortebestandene. Men det er viktig at hjorten forvaltes som en ressurs og ikke som et skadedyr, sier seniorforsker Vebjørn Veiberg i NINA.

Solberg og Veiberg er samstemte på hva som må til for å finne en god balanse mellom hjortevilt og andre interesser i norsk natur.

– Rådet vårt er å etterstrebe at bestandstettheten holdes på et moderat nivå. Høye bestandsnivåer over tid er negativt både for hjorteviltet selv og andre samfunnsinteresser, sier de.

NINA følger utviklingen til villrein, hjort og elg i 19 overvåkingsregioner over hele landet gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Data fra overvåkingsområdene benyttes jevnlig i viltforskningen. Illustrasjon: NINA

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →