345 anmeldelser til politiet. Mange for ulovlig motorisert ferdsel i naturen.

> Lesetid: 3 minutter <

I 2022 leverte Miljødirektoratet 345 anmeldelser til politiet. En av fem kontroller av motorferdsel fører til anmeldelse.

Vinteren og våren er den mest sårbare tiden for ville dyr og fugler. Statens naturoppsyn (SNO) oppfordrer alle som kjører snøskuter til å sette seg inn i reglene for motorferdsel i utmark.

– Mange tror at snøskuterkjøring ikke gjør skade på naturen ettersom sporene smelter bort med snøen, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO i en pressemelding.

Dyrelivet påvirkes negativt

Forskning har vist at mange dyrearter påvirkes negativt av motorisert ferdsel om våren, ikke minst rein og fjellrev. 

Problemet er at skutere gjør det enklere for mennesker å komme lenger inn i urørte naturområder. Dette fører til at det blir færre steder for vilt å leve uforstyrret.

Morten Kjørstad, direktør i SNO

Våren er yngletid for ville dyr, og dette er den mest sårbare tiden for mange arter.

Unødvendige forstyrrelser i yngletiden stresser dyrene, får dem til å bruke mer energi enn nødvendig og gir dem dårligere kondisjon.

Derfor kan forstyrrelser utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv.  

Fjellsiden på Bjørndalstinden i Lyngen var full av spor fra ulovlig kjøring da SNO og politiet kontrollerte motorferdsel i utmark søndag 26. april. Foto: SNO / Miljødirektoratet

Tiltak mot miljøkriminalitet

Miljødirektoratet har et bredt spekter av virkemidler for å hindre miljøkriminalitet. I 2022 ble overtredelsesgebyr brukt 46 ganger.

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å sørge for at miljøregelverket blir fulgt og følge opp de som bryter det, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Mindre alvorlige lovbrudd som ikke er så alvorlige at de politianmeldes, sanksjonerer vi med overtredelsesgebyr.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Dette gjelder blant annet ved ulovlig fiske i soner med begrensninger, manglende betaling av fiskeravgift og brudd på kravet om innførsel- og utførselstillatelse ved internasjonal handel med truede arter.

Rask og effektiv reaksjon

Overtredelsesgebyr likner på bot, men regnes ikke som straff etter straffeloven eller Grunnloven. De vil derfor ikke vises på en vandelsattest, eller ha andre konsekvenser slik en straff kan ha.

– Overtredelsesgebyr betyr at den som bryter regelverket får et administrativt gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet, sier Hambro.

– Det gjør at de mindre alvorlige lovbruddene får en rask og effektiv reaksjon som kan gi en allmennpreventivt effekt.

2023: En av fem kontroller fører til anmeldelse 

– Vi har gjennomført litt over 300 kontroller av motorferdsel i utmark så langt i år. Hver fjerde til femte kontroll har ført til anmeldelse av ulovlig kjøring, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO. 

Hittil i 2023 har SNO anmeldt cirka 70 snøskuterkjørere for ulovlig kjøring i utmark.

Anmeldelser til politiet

I 2022 leverte Miljødirektoratet 345 anmeldelser til politiet.

– Vi anmelder som regel lovbrudd der det er skade eller fare for skade på miljøet, sier sier Hambro.

Miljødirektoratet sender anmeldelsene til politiet, som følger opp og vurderer om lovbruddet skal etterforskes.

Vi anmelder også gjentatte lovbrudd fra samme aktør eller person, eller der hvor lovbruddene skyldes manglende respekt for regelverket og manglende styring med virksomhet.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Fakta: Motorferdsel

  • Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt spesielle tillatelser. Unntakene er som regel knyttet til nyttekjøring, men kommunen kan også fastsette løyper for fornøyelseskjøring. 
  • All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.  
    Kilde: Statens naturoppsyn/ Miljødirektoratet

Fakta: Slik reagerer Miljødirektoratet på miljøkriminalitet

  • Miljødirektoratet skiller mellom sanksjoner, som er virkemidler med mål om å straffe den eller de som har begått et lovbrudd, og forvaltningstiltak, som brukes for å stoppe ulovligheter og sikre at regelverket blir fulgt framover i tid.
  • Miljødirektoratet bruker to former for sanksjoner: anmeldelser og overtredelsesgebyr.
  • Miljødirektoratet bruker også en rekke forvaltningsverktøy for å sikre oppfølging av regelverket og tillatelsene – hver for seg eller i kombinasjon med hverandre.
  • I tillegg til å motta tips, avdekker vi lovbrudd ved tilsyn hos bedrifter, varehandel og på nett, og ved at vårt feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), kontrollerer og er til stede i naturen.
    Kilde: Miljødirektoratet

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →