– Alarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge

> Lesetid: 2 minutter <

Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand. Ingen av de ti områdene får status god.

Tilstanden for villreinen i Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke når ikke målene regjeringen har satt.

Det viser den første klassifiseringen av villreinområder etter kvalitetsnormen for villrein.

– Alarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge, og dermed den gjenværende villreinstammen i Europa, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Kvalitetsnormen er ment å være et solid styringsverktøy for å bedre situasjonen. Dette er særlig viktig i en framtid hvor klimaendringene er forventet å skape ytterligere utfordringer for villreinen, sier Hambro i en pressemelding.

Normen skal sikre god nok kvalitet for villreinbestandene. Hvert område får statusen god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet ut ifra en uavhengig vurdering og klassifisering.

Kategoriene god og middels er å betrakte som godkjent etter normen.

Ingen områder får status god

Ingen av de ti nasjonale villreinområdene får klassifiseringen grønn. Fire villreinområder er gule: Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei.

Vi vet at nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan ha stor negativ effekt.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet

Seks av områdene blir klassifisert som røde, og er dermed ikke godkjent etter normen. Dette er Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.

Les hele rapporten her

Klassifisert av nasjonal ekspertgruppe 

  • Klassifiseringen er gjort av en uavhengig nasjonal ekspertgruppe oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, i tillegg til to lokale representanter for hvert område som er oppnevnt av Miljødirektoratet.
  • Miljødirektoratet er oppdragsgiver og har fastsatt mandat for arbeidet, men har ikke deltatt i ekspertgruppas vurderinger.

Villreinområdene vurderes ut fra tre kriterier:

  • bestandsforhold (for eksempel slaktevekter, antall kalver og hvor mange eldre bukker det er i flokken)
  • lavbeiter og leveområde
  • menneskelig påvirkning.

Trues av nedbygging

– Vi vet at nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan ha stor negativ effekt på arealbruken og vandringsmulighetene til villrein. Den nasjonale ekspertgruppa slår nå fast at dårlig tilstand på leveområdene er den faktoren som oftest er utslagsgivende for at områder får rød klassifisering, sier Hambro.

I tillegg er slaktevekt utslagsgivende i tre røde områder og helse utslagsgivende i to røde områder, sistnevnte på grunn av skrantesjuke.

– Det haster med å sette inn tiltak, sier Hambro.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →