Regelverket klarer ikke å ivareta den sårbare naturen på Svalbard. Nytt regelverk ut på høring.

> Lesetid: 2 minutter <

Det foreslås å skjerpe forbudet mot å oppsøke isbjørn, forby droner og innføre ny fartsgrense på sjøen.

Med raske klimaendringer og sterk vekst i turismen, er dagens miljøregelverk ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta den sårbare naturen og kulturminnene på Svalbard.

De raske klimaendringene har gjort Svalbards natur mer sårbar. Samtidig har turismen og ferdselen økt kraftig, både i og utenfor verneområdene.

Dette har allerede satt tydelige spor mange steder på Svalbard, melder Miljødirektoratet.

Nå sendes et nytt regelverk ut på høring. Fristen er satt til 3. februar 2022.

Flere turister til Svalbard

Antall registrerte ilandstigninger økte fra 29.600 i 1996 til 124.000 i 2019.

Ilandstigning i turistvirksomhet er i dag lite regulert og kan i stor grad finne sted overalt på øygruppen. Både klimaendringene og veksten i turismen forventes å fortsette.

På denne bakgrunn besluttet regjeringen i 2019 å utrede nye tiltak for å begrense den samlede miljøpåvirkningen fra turisme og annen ferdsel på Svalbard. Miljødirektoratet fikk deretter i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å utarbeide forslag til endringer i miljøregelverket på Svalbard, og sende dette på høring.

Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Sysselmesteren har gitt faglige råd og deltatt i arbeidet. Det er også innhentet innspill fra lokale aktører.

Skjerper forbudet mot å oppsøke isbjørn

Forslaget omfatter blant annet nye regler for hvor turister kan settes i land i flere av verneområdene på Svalbard. For turistvirksomhet foreslås det at ilandstigning i disse verneområdene kun skal være tillatt på 42 utvalgte lokaliteter.

Det foreslås også at den grensen på 200 passasjerer som i dag gjelder for skip som seiler i verneområdene på øst-Svalbard skal gjelde i alle verneområdene på Svalbard.

Forslaget omfatter også blant annet:

  • Skjerping av forbudet mot å oppsøke isbjørn og et krav om å holde en avstand på minst 500 meter.
  • Forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder av hensyn til ringsel og isbjørn.
  • Fartsgrense i sjø på 5 knop i et område 500 meter fra utvalgte fuglefjell i hekketiden
  • Forbud mot bruk av droner i verneområdene og nært fuglefjell i hekketiden.

– Dagens regelverk er ikke innrettet for den økte turismen vi har sett på Svalbard. Når reiselivet igjen vokser etter pandemien er det viktig å ha på plass reguleringer som er egnet til å beskytte det stadig mer sårbare arktiske miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Høring

Fristen for høringsinnspill er 3. februar 2022.

En høringsfrist på 5 måneder er satt for å sikre at høringspartene har mulighet for en grundig gjennomgang av forslagene og for å legge til rette for nyttige innspill.

.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →