Beskytter sel og isbjørn på Svalbard: Verner Van Mijenfjorden og landområdene rundt

> Lesetid: < 1 minutt <

Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard er utvidet med 2914 km2 for å beskytte sårbare arter.

Navnet på den nye nasjonalparken blir Van Mijenfjorden nasjonalpark.

Van Mijenfjorden ligger på vestsiden av Svalbard. Det er i dette området man forventer at sjøisen vil holde seg lengst etterhvert som klimaet blir varmere. Området er derfor viktig for isbjørn og ringsel.

Gruveområder i nasjonalparken

Regjeringen har som mål at Svalbard skal være et av de best forvaltede villmarksområdene i verden.

Den omfattende opprydingen og restaureringen av naturen rundt de tidligere gruveområdene i Svea har ført til at også det meste av disse områdene er inkludert i den utvidede nasjonalparken.

Forskriften: Sammenhengende og storslått

Forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard ble fastsatt ved kongelig resolusjon 18. juni 2021: Formålet med forskriften er å bevare et storslått, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk dal-, fjord- og kystlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap, kulturminner, som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv.

Formålet er videre å ta vare på:

  • store arealer med sammenhengende og frodig vegetasjon og interessant moseflora
  • store våtmarksområder og grunne sjøarealer; biotoper som er viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl
  • områder med rikt fugleliv (vadefugl, gjess, dykkender og sjøfugl)
  • velutviklete kvartærgeologiske formasjoner (pingoer og elveavsetninger, herunder et av de største elvedeltaene på Svalbard)
  • Reindalen; det største av de isfrie dalførene på Spitsbergen
  • viktige leveområder for isavhengige arter som Van Keulenfjorden og Van Mijenfjorden, herunder Fridtjovhamna og Rindersbukta
  • verdifulle kulturminner.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →