Anbefaler strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard

> Lesetid: 2 minutter <

Avstand til isbjørn og sårbare dyrearter. Turisters adgang til ilandstiging i verneområder. Reglene for Svalbard foreslås skjerpet.

– Med raske klimaendringer og vekst i turisme og annen ferdsel, er dagens miljøregelverk ikke tilstrekkelig for å ivareta sårbar natur og kulturminner på Svalbard, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

– Økt ferdsel har allerede satt tydelige spor mange steder på øygruppen.

Miljødirektoratet anbefaler i sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet flere reguleringer for å ivareta miljøet på Svalbard. Dette gjelder blant annet begrensninger i turistvirksomheters adgang til ilandstiging i verneområder og avstandsgrenser til sårbare dyrearter.

Regulerer antall skip og personer

Miljødirektoratet sendte i september 2021 et forslag til nye reguleringer av ferdsel på høring, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken. En forutsetning for oppdraget fra KLD er å redusere påvirkningen fra ferdsel på Svalbard.

– Vår vurdering etter høringen er at det ikke foreligger alternativer som i samme grad reduserer belastningen fra ferdsel, uten at vi også regulerer antall skip eller personer som kan ferdes i et område, sier Hambro.

Miljødirektoratet mener at forslagene i liten grad har betydning for fastboende sin ferdsel sammenlignet med dagens regelverk. Forslaget vil ha størst betydning for sjøbaserte turistvirksomheter som må tilpasse seg de nye reguleringene.

Hovedpunkter fra tilrådningen

Her er Miljødirektoratets konklusjoner på de mest sentrale punktene etter høringsrunden:

  • Ilandstigning i verneområder: Turistvirksomheters ilandstigning foreslås regulert i verneområdene på Svalbard, slik at ilandstigning her kan skje på 43 kartfestede områder i forbindelse med turistvirksomhet. Høringsforslaget opprettholdes, og det legges til ett ilandstigningsområde på Sjuøyane basert på innspill fra høringen.
  • Isbjørn: I høringen ble det foreslått et forbud mot å oppsøke isbjørn og en avstandsgrense til isbjørn på 500 meter. Vi tilrår at forslaget opprettholdes og at et forbud mot unødig forstyrrelse av isbjørn presiseres.
  • Hvalross: Det var foreslått et forbud mot motorferdsel i sjø nærmere enn 300 m fra liggeplass for hvalross. Vi tilrår en ny og redusert avstandsgrense på 150 meter fra liggeplass og maksimal fartsgrense på 5 knop 300 m fra liggeplassen.
  • Passasjerbegrensning i verneområder: Det foreslås at skip som seiler i verneområdene maksimalt kan ha 200 passasjerer ombord. Vi tilrår at forslaget opprettholdes.
  • Isbryting: I høringen ble det foreslått et forbud mot bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg. Etter innspill fra høringsinstansene tilrår vi at forbudet mot isbryting skal begrenses til kun å gjelde fastis.
  • Motorferdsel på sjøis: I høringen ble det foreslått et forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder for tilreisende og fastboende, med flere unntak, bl.a. for å ivareta behovet for å komme seg mellom områder og til hytter. Vi tilrår at forslaget opprettholdes.
  • Droner: I høringen ble det foreslått et forbud mot bruk av droner i verneområder og et forbud mot bruk av droner ved fuglefjell. Sysselmesteren kan gi tillatelse til bruk av droner bl.a. i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser. Disse forslagene opprettholdes.

– Vi foreslår at hovedtrekkene i høringsforslaget vedtas. Vi viser her også til at Sysselmesteren støtter hovedgrepene i de foreslåtte reguleringene. Vi er enige i at en konsesjonsordning for reiseliv på Svalbard kan utredes nærmere som et tillegg som kan løse utfordringer med for høye besøkstall, sier Hambro.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →