Hogst i fredet område politianmeldt. Forsvarssjefen vil undersøke hva som har skjedd.

> Lesetid: 3 minutter <

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nedsatt en undersøkelseskommisjon for å få en uavhengig gjennomgang av hendelsen etter at Forsvarsbygg har gjennomført hogst i Trandumskogen, et fredet område og et av Norges viktigste kulturminner fra andre verdenskrig.

I Trandumskogen, som ble fredet av Riksantikvaren i 2020, er det felt en stor mengde trær. Forsvarsbygg eier skogsområdet og har stått for hogsten. Dette området er et mye brukt tur- og rekreasjonsområde.

Omfanget av hogsten og bruk av hogstmaskiner har skapt sterke reaksjoner, og tiltaket er anmeldt til politiet av Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

– Det er tragisk å se hvordan minnelunden Trandumskogen fremstår nå. Området er kraftig forandret, og den alvorstunge og høytidelige stemningen som hvilte over stedet der det ble begått alvorlige krigsforbrytelser mot norske og allierte soldater under andre verdenskrig, er nå borte, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Trandumskogen før det ble utført hogst i området.

Forsvarsbygg: En alvorlig feil

Forsvarsbygg har begått en alvorlig faglig feilvurdering i forbindelse med nedhogst av trær i Trandumskogen, melder Forsvarsbygg i en pressemelding.

– Etter en befaring i Trandumskogen i dag og et møte med ordfører Eivind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune, erkjenner vi at det er begått en alvorlig feilvurdering fra Forsvarsbyggs side i arbeidet med nedhogst av grantrær. Konsekvensen av vår handling er at store skogområder er unødig hogget ned. Skadeomfanget er alvorlig, og vi er svært lei oss og vi beklager dypt, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen.

Videre skriver Forsvarsbygg dette om skogens tilstand: «Trandumskogen har over tid fått en dårlig skogtilstand med tørre og råtne trær. Det gjennomførte tiltaket i Trandumskogen var planlagt og gjennomført i den hensikt å skjøtte området og ivareta trygg ferdsel for publikum. Ca 1500 trær er fjernet innenfor grensen for fredet området. Det er en større andel trær enn det som var nødvendig. Tidspunkt for trefellingen er valgt for å redusere skader på terrenget da grunnen nå er tørr og har god bæreevne.»

«I lys av mengden trær, samt størrelsen og tilstanden på disse, ble det av sikkerhetsmessige hensyn til utøvende personell vurdert som hensiktsmessig å anvende maskinell hogstmetode for å utføre arbeidet. Dette ser vi nå at var en feil vurdering.»

Det er nå satt ned en foreløpig restaureringsgruppe bestående av spesialister på tvers av miljø og kulturvern. Denne gruppen vil starte sitt arbeid umiddelbart med å få en oversikt over skadeomfanget og kartlegge eventuelle restverdier i kulturmiljøet og på det fredete området. 

Områder med verneinteresse

Regjeringen ved forsvarsministeren vil følge opp for å unngå at tilsvarende skjer andre steder.

– Kommisjonen skal klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden, både på kulturhistoriske eiendommer og andre områder der det er verneinteresser som skal tas hensyn til, sier forsvarsministeren i en pressemelding.

Trandumskogen har en sentral plass i beretningen om andre verdenskrig i Norge. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi, og er et viktig minnested over de mange som mistet livet her, skriver Riksantikvaren på sine sider.

Om kulturminnet Trandumskogen

Trandumskogen i Ullensaker kommune er i dag et minnested. Totalt ble 194 personer henrettet i området av den tyske okkupasjonsmakten. 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet her. De døde ble lagt i massegraver på stedet de ble skutt, men ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder. De fleste av de drepte nordmennene var motstandsfolk, mens russerne var fanger i tyske fangeleirer som hadde forsøkt å flykte.

Fem av britene hadde blitt arrestert for å planlegge å sprenge tungtvannsanlegget på Vemork, og den sjette briten var delaktig i et sabotasjeforsøk på slagskipet Tirpitz.

Fredningen av Trandumskogen

Fredningen av området er datert 8. mai 2020.

Formålet med fredningen er å sikre kulturmiljøet på Trandumskogen som et nasjonalt viktig krigsminne, skriver Riksantikvaren. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi. Formålet med fredning av seremoniplassen ved Trandumskogen er å bevare området som benyttes i offisielle og uoffisielle minnemarkeringer for de falne i Trandumskogen.

Skal ikke ta stilling til erstatningsansvar

Spesialrådgiver Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet vil lede kommisjonens arbeid.

Kommisjonen skal: klarlegge hendelsesforløpet og fakta, klarlegge hvilke lover, forskrifter, instrukser og interne føringer som gjaldt for den virksomheten eller det oppdraget hvor hendelsen inntraff, klarlegge ev. svikt i rutiner og prosesser.

På bakgrunn av undersøkelsens funn, eventuelt gi tilrådinger om hva som kan gjøres for å unngå lignende hendelser i fremtiden

Kommisjonen skal ikke ta stilling til om det foreligger straffbare forhold eller om erstatningsansvar. Initiell rapport skal leveres medio september 2021 og endelig rapport innen 1. oktober 2021.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →