Hørt om sukkertareskog og jordvannsmyr? Ikke? Nå skal de reddes.

> Lesetid: 2 minutter <

Det finnes mange lister i Norge. Én av dem er direktoratenes redningsliste for truet natur. Er du en art eller naturtype og havner her, er det håp.

Rundt Oslofjorden bevares artsrik grunnlendt kalkmark og fra Lista i sør til Steigen i nord restaureres naturtypen sanddynemark.

– I Innlandet foregår det skjøtsel av forekomster med stjernebønnelav, i Finnmark kartlegges den sjeldne og fredete arten sibirnattfiol, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Redningsliste for truet natur

Arbeidet med oppfølgingsplanen for truet natur ble startet opp i 2021. I dag blir 23 arter og 12 naturtyper fulgt opp spesielt under Oppfølgingsplanen for truet natur.

Fire sterkt truede naturtyper kan nå bli lagt til: delta, sørlig sukkertareskog, kilde-edellauvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr.

Områdene er viktig for dyreliv og artsmangfold, og er hjem for flere rødlistede arter.

– Dette er også naturtyper som bidrar til naturbaserte løsninger for klimatilpasning og klimaomstilling gjennom å lagre karbon, holde tilbake vann og beskytte mot flom, sier sier Hambro.

Direktoratene anbefaler nå sine departement å prioritere disse naturtypene frem mot 2035.

Delta: viktig for våtmarksfugler

Et delta er et område som dannes der elv møter mer stillestående vann og elvetransportert materiale blir da sedimentert fra elvemunningen. Det finnes over hele Norge.

Delta er viktige hekke- og rasteplasser for våtmarksfugler, habitat for pollinatorer og kan potensielt binde store mengder karbon.

Sørlig sukkertareskog: viktig for stabile økosystem

Sukkertareskog finnes langs hele norskekysten fra fjæra og ned til 20 meters dyp.

Sørlig sukkertareskog finnes i områdene Nordsjøen og Skagerrak. Den har over 60 større arter, for eksempel børstemark, små krepsdyr og bløtdyr. Det store mangfoldet er viktig for stabile økosystem og for råvareproduksjon langs kysten.

Sukkertare kan ta opp næringssalter og CO2 og dermed rense vannet for uønskede utslipp.

For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal: hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Kilde-edellauvskog: hjem for mange rødlistede arter

Kilde-edellauvskog er en våtmarkskogstype dominert av edellauvtreslag.

Den finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer eller ved innsjøer. Skogstypen har små forekomster langs hele kysten fra Oslofjorden til Nordfjord i Sogn og Fjordane, og har trolig også små utposter lengre nord.

Det er registrert 60 rødlistede lavarter og 40 rødlistede vedboende sopp knyttet bare til grov ask som opptrer i kildeskog.

Sterkt truet: Rik, åpen sørlig jordvannsmyr

Rik, åpen sørlig jordvannsmyr er sterkt kalkrik jordvannsmyr og er knyttet til områder med baserik grunn i lavlandet.

Det er mange truede arter knyttet til rikmyr. Totalt er det kjent åtte moser og 35 karplanter. Den er artsrik og har derfor stor betydning for pollinatorer.

Myr er den hovednaturtypen som lagrer mest karbon pr. arealenhet.

Miljødirektoratets kart over truet natur. Skjermbilde: Miljødirektoratet

Fakta: Oppfølgingsplan for truet natur

  • Statsforvaltere og kommuner skal gjennomføre tiltak for å bedre rødlistestatusen for trua arter og naturtyper. I dag blir 23 arter og 12 naturtyper fulgt opp spesielt gjennom denne planen, som er vedtatt av regjeringen.
  • Miljødirektoratet leder arbeidet. I tillegg deltar Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Landbruksdepartementet, NVE, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Kommunal- og distriktsdepartementet.
  • Et av de viktigste identifiserte tiltakene er sikring av areal. Kommuner, grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, virksomheter og institusjoner kan søke om midler til å gjennomføre tiltak.
    Kilde: Miljødirektoratet

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →