Miljødirektoratet: Deponeringen vil ikke påvirke friluftslivet

> Lesetid: < 1 minutt <

Miljødirektoratet mener det er forsvarlig å deponere farlig avfall over havnivå på Langøya utenfor Holmestrand.

Noah Solutions dokumenterer at store deler av det farlige avfallet vil kategoriseres som stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall etter behandling. Det vil oppfylle kravet til avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall.

Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall

– Tillatelsen til Noah Solutions legger til rette for forsvarlig behandling av farlig avfall fra norske bedrifter fram til 2030, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Deponeringen vil ikke påvirke friluftslivet. Området skal settes i stand etter at deponeringen er avsluttet i tråd med opprinnelig plan, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten

Tillatelse til deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall vil forlenge perioden med tungtrafikk til Holmestrand fordi en større andel farlig avfall enn ordinært avfall fraktes med bil. Men avfallstransporten til Langøya er ikke hovedbelastningen i Holmestrand sentrum.

Dette gir industrien anledning til å finne gode løsninger for å håndtere avfallet sitt også i framtiden.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Fakta: Noah Solutions på Langøya

  • Noah Solutions har tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet til å motta uorganisk ordinært avfall til deponering og uorganisk farlig avfall til behandling og deponering på Langøya utenfor Holmestrand.
  • Hovedaktiviteten på Langøya er mottak av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri.
  • I dag deponeres nøytralisert farlig avfall under havnivå (kote 0) og ordinært avfall over havnivå. Noah får nå tillatelse til å deponere ikke-reaktivt farlig avfall over kote null i Sydbruddet.
  • Deler av Langøya, utenfor deponiområdet, er intakt kalkfuruskog, kalktørreng, kalkberg, edelløvskog og strandvegetasjon med mange interessante arter. Det er flere arter på rødlista. Området er vernet på grunn av geologisk arv.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →