Nei til kraftverk. Olje- og energidepartementet verner om urørt natur.

> Lesetid: 2 minutter <

Olje- og energidepartementet har tirsdag 8. juni fattet vedtak i fire småkraftsøknader i Namsskogan kommune i Trøndelag. 

Departementet mener at kraftverkene vil ha for store konsekvenser for ett eller flere av temaene reindrift, naturmangfold og sammenhengende områder med urørt natur, og har avslått søknadene.

Alle de fire kraftverkene var planlagt i en sideelv til Namsen i Flåttådalen/Nessadalen og ville samlet kunne bidra med en produksjon på om lag 60 GWh.

Verner om laksevassdrag og reindrift

Flåttådalselva kraftverk: Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Flåttådalselva kraftverk. Det er lagt avgjørende vekt på hensynet til den relikte lakseforekomsten småblank (namsblank). Namsen er et nasjonalt laksevassdrag, og småblank har samme beskyttelsesregime som laks i nasjonale laksevassdrag. Departementet mener at en utbygging av Flåttådalselva kraftverk vil redusere småblankens leveområde og konkurransefortrinn.

Litlflåttådalselva kraftverk: Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Litlflåttådalselva kraftverk til avslag. NVEs vedtak var påklaget av begge siidaene i Vestre Namdal reinbeitedistrikt og Naturvernforbundet i Trøndelag. Sametinget og Statsforvalteren i Trøndelag hadde fremmet innsigelse i saken. Departementet mener at en utbygging av Litlflåttådalelva kraftverk vil innebære for store ulemper for reindrift og urørt natur.

Bjørelva kraftverk: Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Bjørelva kraftverk. Departementet mener at en utbygging vil ha for store konsekvenser for reindrift og urørt natur.

Steinåa kraftverk: Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Steinåa kraftverk til avslag. Departementet mener at en utbygging vil ha for store konsekvenser for naturmangfold og reindrift, og at tiltakets nytte ikke kan bære disse ulempene.

Bergsfjord kraftverk: Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til økt slukeevne i Bergsfjord kraftverk, som vil innebære en økt årlig produksjon på om lag 0,5 GWh. Departementet mener at reguleringen av Bergsfjordvatnet må begrenses noe mer enn hva NVE har lagt til grunn. Dette vil føre til noe økt vannføring i Bergsfjordelva om sommeren samtidig som vannstanden vil holdes stabilt høyt i samme periode. Tillatelsen innebærer at det skal slippes minstevannføring hele året, som vil forbedre forholdet for naturmangfoldet i Bergsfjordelva.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →