Rapport: Må begrense ferdsel for å hjelpe villreinen

> Lesetid: 2 minutter <

Villreinen har dårlige kår. Mennesker forstyrrer med ferdsel og hyttebygging.

En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) viser at mange av Norges villreinområder er av dårlig kvalitet.

 • 12 områder har dårlig kvalitet – rød – i kvalitetsnormen for villrein.
 • 11 områder har middels kvalitet – gul.
 • Kun ett område er klassifisert til god kvalitet – grønn.

– For å bevare villreinen for fremtiden må vi i sterkere grad regulere og begrense menneskelig ferdsel og stanse og reverseres naturinngrep og annen negativ påvirkning på villreinen, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det siste året har prosjektgrupper laget et utkast til tiltaksplaner for sju nasjonale villreinområder (seks røde og ett gult).

Mange aktører vil bli berørt, og flere av tiltakene vil kreve ytterligere utredninger før de kan besluttes eller innføres.

Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

Totalt er det 310 tiltak, knyttet spesielt til fem tema: 

 • arealforvaltning
 • ferdsel
 • bestandsforvaltning
 • helse
 • restaurering

Målet etter kvalitetsnormen er at områdene skal ha minst middels kvalitet (gul). 

Miljødirektoratet sendte 20. desember forslagene til Klima- og miljødepartementet.

Hindre hyttebygging og ferdsel

– Å hindre ytterligere hyttebygging i eller inntil villreinområdene er et svært viktig tiltak, og problemstillingen er felles for alle de norske villreinområdene, sier Myklebust.

Det foreslås også en rekke tiltak for å styre og regulere menneskelig ferdsel i villreinområdene, både motorisert og umotorisert.

Fri ferdsel og allemannsretten

Tiltak som påvirker hvor lett tilgjengelig villreinområdene er for friluftsliv kan gi god effekt uten å begrense retten til fri ferdsel.

– I enkelte områder hvor menneskelig ferdsel åpenbart vil være skadelig for villreinen, bør det kunne åpnes opp for å innskrenke ferdselsretten, eksempelvis i perioder av året.

– Vi har imidlertid ikke tilstrekkelige juridiske virkemidler i dag for å gjøre dette. Her må vi også undersøke prinsipielle spørsmål opp mot allemannsretten nærmere, sier Myklebust.

Flytte stier og legge ned hytter

I villreinområdene er det behov for å lage helhetlige planer for stier, løyper og hytter.

Det kan bli nødvendig å legge ned stier og hytter for å fjerne barrierer for villreinen. 

Villreinen rammes i tillegg negativt av klimaendringer.

Tiltak for å begrense klimaendringer er et eget politikkområde og omtales derfor ikke som egne punkter i tiltaksplanene.

Fakta: prosessen med tiltaksplanene

 • En prosjektgrupper ledet av statsforvalterne har levert et utkast til seks tiltaksplaner for sju villreinområder.
 • Arbeidet har pågått i ett år.
 • Norsk villreinsenter har bidratt med villreinfaglig kompetanse.
 • Det jobbes med en stortingsmelding om villrein.
 • Før regjeringen vedtar tiltaksplanene skal de på alminnelig høring.

Fakta: Miljødirektoratet

 • Hovedoppgave: å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
 • Et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.
 • Har i underkant av 700 ansatte ved to kontorer – i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →