Statsforvalteren: Sett deg inn i reglene der du ferdes, og hold hunden i bånd

> Lesetid: 2 minutter <

Det er viktig at vi ferdes med respekt – også med hund.

Det melder Statsforvalteren i Møre og Romsdal på sine nettsider.

Videre heter det: Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner. Tida med bandtvang er ekstra sårbar for ville dyr og fuglar og for beitande husdyr. Fuglar hekkar, ville dyr har nyfødde avkom, og sauer og geiter har små lam og kje. Alle er ekstra sårbare denne tida. Reir kan bli øydelagde, ungar kan komme bort frå foreldra, husdyr kan bli skremde og endog angripne av hundar utan band.

Lovdata: Båndtvang og løse hunder

Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i §3 et generelt krav til aktsomhet for hundeiere: En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Den som er berørt, kan kreve at forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet eller som volder urimelig ulempe, blir rettet.

I følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Hvis en hund har for vane å fare mot, hoppe på, forfølge eller stille seg i veien for folk, skal den bli holdt i bånd.

Hundeloven § 6 bestemmer at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet  turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser.

Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Egne regler gjelder for sikring av hund i områder der tamrein beiter. Hundeloven § 9 bestemmer at reglene om båndtvang blant annet ikke gjelder for hunder som brukes i reindrift eller for dresserte bufehunder.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →