Viktige naturområder under press. Verdens våtmarker har 50-års jubileum.

> Lesetid: 2 minutter <

I år er det 50 år siden den internasjonale våtmarkskonvensjonen kalt Ramsar ble etablert. Denne er den eldste av de moderne miljøavtalene.

Ramsarkonvensjonen er, kort fortalt, en internasjonal avtale om bevaring og ikke-ødeleggende bruk av verdifulle våtmarksområder. Konvensjonen ble undertegnet 1971 i byen Ramsar i Iran. Norge ratifiserte avtalen i 1974, og i 2016 hadde 173 land sluttet seg til.

Presset øker på våtmarker

Selv om viktige våtmarksområder i Norge er vernet, og noen er utpekt som Ramsar-områder, fortsetter presset mot dem fra mange hold.

Infrastrukturprosjekter knyttet til vei, jernbane og fragmentering, urbanisering og forurensing er eksempler på dette, skriver statsforvalteren i Innlandet på sine nettsider.

Viktige våtmarker

Våtmarker er blant de mest varierte og produktive økosystemene på jorda.

I norsk kontekst er disse områdene ikke bare essensielle for dyr og planter, men også viktige for oss mennesker. Våtmarkene bidrar til å nedskalere større og mindre naturkatastrofer i forbindelse med for eksempel flom, samt å regulere store og plutselige vannmasser.

Myr utgjør kun tre prosent av verdens landareal, men lagrer dobbelt så mye karbon som verdens skoger.

I klimasammenheng er det svært viktig at karbonet er bundet i torven, og ikke slippes ut i atmosfæren som CO2. Alle disse økosystemfunksjonene fungerer best når våtmarksområdene våre holdes intakte. 

I år er konvensjonen som skal beskytte disse områdene 50 år.

Fakta: våtmark

  • Våtmarkene finner vi der hvor land og vann møtes, både i ferskvann, brakkvann og saltvann. 
  • Områdene blir oversvømt og fylt med vann deler av året, men har også tørre perioder. Fakta: vatmarkoslo.no

Fakta: Ramsar-konvensjonen

  • Konvensjonen forplikter medlemslandene til å oppnevne minst ett våtmarksområde på en liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.
  • Ramsar-listen, som i dag omfatter over 2200 våtmarksområder, er dermed verdens største nettverk av verneområder og dekker 2.1 millioner km2.
  • Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.
  • Norge har (i 2016) 63 områder på Ramsarkonvensjonens liste. Av disse er 54 på fastlandet, 1 på Bjørnøya og 8 på Svalbard. Kilde: snl.no
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →