Styrker friluftslivet: Millioner til hytter, bruer og fiskeplasser

> Lesetid: 4 minutter <

Statskog bidrar med over sju millioner kroner til 49 prosjekter i statsallmenningene.

I søknadene var det en overvekt av tiltak som skal styrke friluftslivet.

– Samtidig kommer det også bidrag til klart næringsrettede formål, noe som har prioritet ved disponeringen av disse midlene, forteller Tone Groeggen i Statskog. 

Statskogs bidrag går denne gangen til alt fra restaurering av steinbuer og utleiehytter til melkeanlegg på seter og nytt storkjøkken i en reiselivsbedrift. Det gis også midler til utbedring av veger og bruer.

Noen prosjekter som har fått penger:

 • Sjodalen hyttetun og Camping i Vågå er tildelt 1.000.000 kroner til nytt storkjøkken.
 • Halne fjellstugu i Eidfjord er tildelt 515.000 kroner til omlegging fra dieselaggregat til solcelle.
 • Rendalen fjellstyre har fått 8000 kroner til to stk. lavvo i tre.
 • Sameiet Borkhusvegen Veglag i Folldal er tildelt 500.000 kroner til utbedring av Borkhusbrua.

Inntekter fra tomtefeste

Totalt 49 prosjekt har i denne runden fått tilsagn på i alt 7,7 millioner kroner. Tilsagnene er gitt til et stort mangfold av tiltak og er spredt over et stort geografisk område i Sør- og Midt-Norge.

Støtteordningen hviler på Statskogs verdiskaping i statsallmenningene og bevilges fra Grunneierfondet.

Fondets inntektsside består blant annet av statens grunneierinntekter fra tomtefeste i statsallmenningene.

– Framover vil vi spesielt etterspørre og gi drahjelp til tiltak som bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene, sier Groeggen.

Tiltakene som har fått støtte

Agder

 • Bykle fjellstyre, Bykle: Tilbygg hytte Krokevasskvæven. Hindrer fuktskader ved inngangsparti – 30.000

Innlandet

 • Dovre fjellstyre, Dovre: Restaurering av Vålåsjøhytta. Fjellstyrets mest brukte hytte like ved E6 på Dovre – 41.000
 • Besøkssenter Femundsmarka Gutulia, Engerdal: Ombygging av inngangsparti for bedre utnyttelse av areal og inn til utstillingene. Enkel informasjon i inngangspartiet – 231.000
 • Sameiet Borkhusvegen Veglag, Folldal: Utbedring Borkhusbrua. Eneste adkomst til tilleggsjord, setring og annen næring. Ene brukaret står på SA – 500.000
 • Gausdal fjellstyre, Gausdal: Prosjekt «Sterke inntrykk med små avtrykk» – 500.000
 • Reinaåsen vel, Lillehammer: Utbedring av veier Fåberg Østfjell – 33.000
 • Finndalen fjellstyre, Lom: Bygging av ny gangbru over Råkå. Bedre ferdsel for folk og beitedyr over bekken. Vanskelig å kommer over slik det er i dag – 11.000
 • Finndalsvegen SA, Lom: Elektrisk bom Klomsrogrove-Vangen. Aktiv setring og mye beitedyr. Behov for økt vedlikehold – 138.000
 • Lom fjellstyre, Lom: Ny lita oppsynsbu og fjellstyrehytte i Storådalen med uthus. Rive den gamle. Brukt til oppsyn, tilsyn av beitedyr og gjetere for tamrein – 300.000
 • Rendalen fjellstyre, Rendalen: Oppsett av to stk. lavvo i tre. Gratis og lavtersketilbud – 8.000
 • Sameiet Imsdalsvegen, Ringebu: Ny bru over Stuva. Viktig for fastboende, jegere, fiskere, turister – 500.000
 • Brettingsdal fegjeting, Ringebu og Stor-Elvdal: Restaurering av Brettingsdalsbua. Eldre steinbu/ gjeterbu for beiteberettigede fra Ringebu – 180.000
 • Sel fjellstyre, Sel: Restaurering av oppsynsbu og uthus Veslelægeret. Brukes av gjetere – 12.000
 • Sollia fjellstyre, Stor-Elvdal: Bygging av vei til Andersbåta ved Atnsjøen med parkering, rasteplass og båtutsetting. Øker tilgjengeligheten til Atnsjøen for allmennheten – 350.000
 • Espedalen turløyper, Sør-Fron/Nord-Fron: Opparbeidelse av løypetraseer, rasteplasser og skilting – 70.000
 • Vestre Slidre fjellstyre, Vestre Slidre: Oppføring av ny fjellstyrehytte ved Storfjorden. Utleie og til eget bruk, §35 fjelloven – 133.000
 • Sjodalen hyttetun og Camping AS, Vågå: Nytt storkjøkken. Privat næringsvirksomhet som satser på turisme og tilbyr forskejllige aktiviteter. Flere ansatte samt lærlingebedrift – 1.000.000
 • Vågåfjell turløyper SA, Vågå: Helårs turløyper. Kjører 320 km i kommunene Lom, Vågå og Sel. Mange lag og foreninger er tilknyttet bedriften. Tilskuddet gjelder bare skitraseen – 150.000
 • Sameiget Dyrtjønnbekken Fellessæter, Vågå: Kjøp og montering av melkeanlegg på fellesseter. To brukere med melkegeit. En ansatt – 100.000
 • Øyer fjellstyre, Øyer: Restaurering av oppsyn/jakt/fiskehytta Bøseterlia. Hytta brukes av fjellstyrets ansatte, turfolk, jegere, fiskere og gjetere – 210.000

Trøndelag

 • Hessdalen idrettslag, Holtålen: Kjøp av ny løypemaskin. Ca. 5 mil med løyper i populært turterreng med mange hytter – 300.000
 • Ålen fjellstyre, Holtålen: Bubekkvika ved Øyungen. Tilrettelegging for friluftsliv med parkering og toalett – 88.000
 • Prosjekt Gamle Lifjellveg, Lierne: Tilrettelegge for flere brukere, skilting, gapahuk. Historisk tur og kulturhistorisk vei fra Grong til Lierne. Bare statsallm.delen i Lierne – 180.000
 • Fjellstyrene i Holtålen, Midtre Gauldal: Langtjønnbua. Åpen bu som brukes året rundt. Bygging av ny bu – 100.000
 • Odd Harry Buseth, Midtre Gauldal: Utbedring av bru ved Storbekkøya, Museumsseter. Viktig for melkebil (setring) og aktivitetene ved Museumssetra – 120.000
 • Namsos fjellstyre, Namsos: Renovering Spjotvasshytta og Krokvasshytta – 63.000
 • Nord-Fosen siida, Namsos: Naust ved Straumen, Finnvolvatnet. For bruk av båt ved tilsyn av rein – 70.000
 • Namsskogan fjellstyre, Namsskogan: Ny hengebru over elva Tromsa. Mye brukt sti opp til Tromsfjellet – 48.000
 • Overhalla fjellstyre og Statskog, Overhalla: Opparbeide gruslager i Vesterå st.allm. Viktig utfartsområde. Veien viktig for beitelag, jegere, hytteeiere, fiskere, børplukkere og friluftsinteresserte: 171.000
 • Kvikne fjellstyre, Rennebu: Restaurering av dam Nedre Grønlitjønna. Kulturhistorisk verdi mht. økt fiske og matauk – 113.000
 • Røros fjellstyre, Røros: Restaurering av utleiebu i Lille Korsjølia st.allm. Slitasje og råte – 18.000
 • Røyrvik fjellstyre, Røyrvik: Nytt tak på gapahuk ved Storelva. Mye brukt område for turfolk. Lavterskeltilbud – 21.000
 • Røyrvik fjellstyre, Røyrvik: Oppgradering av allmenningshytta Viermahytta. Viktig utleiehytte for de som skal inn i Børgefjell nasjonalpark – 36.000
 • Snåsa fjellstyre, Snåsa: Opprusting av fiske- og rasteplass ved Leirsjøen. Utedo, teltplatting, legge kavel, båtopptrekk – 46.000
 • Snåsa fjellstyre, Snåsa: Innkjøp av båter til bruksberettigede og utleie i nasjonalparken – 88.000
 • Fjellvegen Imsdal-Grønningen SA, Snåsa: Heving av veien på fokkutsatte områder, etablering av grusuttak. Helårsvei til populære friluftsområder og hytter – 265.000
 • Steinkjer fjellstyre, Steinkjer: Tilrettelegging ved naust ved Hatlingvatnet. Bedre fremkommelighet for brukere – 12.000
 • Lars Hatling og Grete Volan, Steinkjer: Etablering av flytebryge og bålplass ved Hatlingvatnet. Ses i sammenheng med fjellstyrets anlegg – 18.000
 • Stod-Sellifjell vegforening, Steinkjer: Ny bomløsning. Økte inntekter. Vedlikehold – 50.000
 • Hatlingvatnet hytteeier-forening, Steinkjer: Klopplegging av sti ned til Hatlingvatnet. Ses i sammenheng med de to andre tiltakene ved Hatlingvatnet – 3500
 • Verran og Inderøy fjellstyre, Steinkjer: Restaurering av fjellstyrehytte. Ikke restaurert siden 1981. Trenger dette for utleie. Handicapvennlig – 40.000
 • Helgådal idrettlag, Verdal: Restaurering av smelteovn i Malså gruve. Kulturhistorisk interessant: 400.000
 • Verdal idrettsråd, Verdal: Videre klopplegging til Gamma og Rollsjøan. Hindrer slitasje på myr. Tilrettelegging for allmuen – 20.000

Vestland

 • Aurland Fjellstyre, Aurland: Nytt dekke til kaia i Nordheimsdalen. Kulturhistorisk viktig mht. tømmeruttak. Utfartsterreng. Øker tilgjengeligheten – 21.000
 • Halne fjellstugu, Eidfjord: Omlegging fra dieselaggregat til solcelle for mer fornybar energi og bedre økonomi. Dette i forbindelse med ny utleiehytte – 515.000
 • Ullensvang fjellstyre, Ullensvang: Utbedring av Rogdabu. Eldre steinbu der veggen er i ferd med å gli ut: 105.000
 • Ullensvang fjellstyre, Ullensvang: Innkjøp av båtmotor, fiskegarn og fryseboks – 26.000
 • Røldal fjellstyre, Ullensvang: Fiskeforbedringstiltak med utsetting av fisk, båter, påhengsmotor, fiskegarn, fryseboks. Økt interesse og inntjening – 78.000
 • Røldal fjellstyre, Ullensvang: Renovering av fjellstyrehytta Eriksbu. Mye brukt av jegere – 140.000
Hesjedal statsallmenning i Holtålen. Foto: Geir Wagnild/Statskog pressemelding

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →