Teller jerv: – Over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull

> Lesetid: 2 minutter <

I vår og sommer er det påvist 64 kull med jervevalper i landet, som er en markant økning fra 45 kull i 2022.

Statens naturoppsyn (SNO) har i vinter, vår og sommer kontrollert kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i landet for å registrere jervekull. Rovdata har gått gjennom og kvalitetssikret datamaterialet.

– Antall kull er tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, 2020 og 2021, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata i en pressemelding.

– Jervebestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt.

Funnene er publisert i rapporten Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2023.

Svingninger fra år til år

Svingninger i antall påviste kull mellom år kan ha flere årsaker. 

– Jakt, uoppdagede kull i overvåkingen og naturlig variasjon i antall tisper som føder valper påvirker antallet, forklarer Kindberg.

For å minske effekten av slike årlige variasjoner, brukes et treårig snitt til å estimere bestanden.

I år ligger alle rovviltregioner på eller over det regionale bestandsmålet, både i år og når vi ser på snittet for antall kull de tre siste årene, forklarer Kindberg.

Jonas Kindberg, leder i Rovdata

Beregnet: 353 individer

Ut fra antall kull påvist i perioden fra 2021-2023 beregnes jervebestanden i Norge til å bestå av 353 (291-456) voksne individer tidlig på våren i februar, før årets unger ble født.

Bestanden estimeres til å bestå av omtrent samme antall voksne dyr som i fjor.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det foretatt hiuttak hvor tispe og/eller valp(er) har blitt avlivet på 9 av de 64 kullene i perioden. 

Fakta: overvåking av jerv

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →